PRIVACYSTATEMENT

PRIVACYSTATEMENT | DEX international M&A BV

Inleiding
Dit is het Privacystatement van de besloten vennootschap onder firma DEX international M&A te Oisterwijk, houder van de website:

www.dex.nl

DEX international M&A is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van haar website van groot belang is voor de uitvoering van haar dienstverlenende activiteiten. DEX international M&A hecht er grote waarde aan dat de persoonlijke informatie die de gebruiker van de website aan haar verschaft vertrouwelijk, behoorlijk en zorgvuldig wordt behandeld, verwerkt, beheerd en beveiligd. DEX international M&A houdt zich hierbij aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Door zijn persoonsgegevens achter te laten op de website van DEX international M&A, wordt de gebruiker geacht akkoord te gaan met de verwerking daarvan overeenkomstig dit Privacystatement.

Verwerking persoonsgegevens
In het kader van haar dienstverlening, wanneer u als bezoeker van de website-informatie aanvraagt, producten of diensten bestelt, zich inschrijft voor de nieuwsbrief, een vraag stelt, een opmerking of suggestie plaatst of anderszins contact heeft met DEX international M&A, raakt DEX international M&A bekend met uw (persoons)gegevens, waaronder: voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres en (mobiel) telefoonnummer.

DEX international M&A verwerkt de door haar verkregen persoonsgegevens met het doel waartoe deze zijn verkregen. Daarnaast gebruikt DEX international M&A de persoonsgegevens om haar dienstverlening te verbeteren en om u op de hoogte te houden van haar activiteiten. Hierbij tracht DEX international M&A rekening te houden met uw voorkeuren. Voor de bezoeker die nog niet eerder een overeenkomst met DEX international M&A heeft gesloten, heeft te gelden dat onze nieuwsbrief enkel zal worden ontvangen indien de bezoeker zich hiervoor inschrijft. Indien u niet (langer) informatie van DEX international M&A wilt ontvangen, dan kunt u dit te allen tijde aangeven, door een mail te sturen naar info@dex.nl.

DEX international M&A verstrekt de door haar verkregen persoonsgegevens enkel en alleen aan derden als zij dit ter uitvoering en verbetering van haar dienstverlening en de overeenkomsten noodzakelijk acht. Deze partijen wordt verboden om de persoonsgegevens voor eigen doeleinden aan te wenden. Ten aanzien van de persoonsgegevens die DEX international M&A (mogelijk) verkrijgt door middel van Google (Universal) Analytics geldt dat Google deze bewerkt en eveneens voor eigen doeleinden mag gebruiken, waarbij Google zich heeft gecommitteerd aan vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen.

Rechten van de gebruiker
Indien u zich wil verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, deze gegevens wilt inzien, afschermen, aanvullen, of corrigeren, kan daartoe contact worden opgenomen met DEX international M&A. Op uw verzoek zullen de persoonsgegevens worden verwijderd. Voormelde rechten op verzet, inzage, afscherming, aanvulling, correctie, of verwijdering kunnen zowel online (via info@dex.nl) als op het fysieke adres van DEX international M&A worden uitgeoefend en aanvragen dienaangaande worden onverwijld door DEX international M&A in behandeling genomen.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard, in een vorm die het mogelijk maakt om u te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de hiervoor omschreven doeleinden, tenzij er een wettelijke bewaarplicht geldt.

Beveiliging
DEX international M&A spant zich in om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatig gebruik of onrechtmatige verwerking. Persoonsgegevens worden beveiligd via een firewall tussen het internet en de website van DEX international M&A en een firewall op haar server.

Aansprakelijkheid
DEX international M&A aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect, die verband houdt met de behandeling, verwerking, het beheer, de beveiliging van de persoonsgegevens, waaronder de aantasting, foutieve bewerking, verdwijning of openbaarmaking daarvan.

Verwijzingen naar andere websites
Op de website van DEX international M&A kunt u een aantal links naar andere websites aantreffen. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan DEX international M&A geen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop deze organisaties omgaan met uw persoonsgegevens. Wij raden u om die reden nadrukkelijk aan om ook het privacy statement van deze websites te raadplegen. DEX international M&A aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die (mede) ontstaat door de verwerking, het beheer en/of beveiliging in verband met die andere websites.

Wijzigingen
DEX international M&A behoudt zicht het recht voor om aanpassingen c.q. wijzigingen aan te brengen in het Privacystatement. Elke aanpassing c.q. wijziging zal door DEX international M&A op haar website worden gepubliceerd. Controleert u daarom regelmatig het Privacystatement van DEX international M&A.
Dit Privacystatement is laatstelijk bijgewerkt op 13 januari 2021

Contactgegevens
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacy beleid van DEX international M&A, dan kunt u deze schriftelijk aan ons stellen via info@dex.nl of per post:
DEX international M&A, Boxtelsebaan 6, 5061VD Oisterwijk, Nederland